English   中文版   한국어   русский   Tiếng việt
主营产品: 电子元器件如电容,电阻,电感,二极管,三极管,发光二极管,晶振,集成电路板等电子元器件,提供吉美,三星,三洋, 村田,松下,西门子,黑金刚,尼吉康,罗姆,欧姆龙,胜美达,日电,东芝,东电,维希等厂家生产的原装新品
  
 
俄罗斯/韩国参展
18 2015-8-3 16:22:16

19 2015-8-3 16:22:16

17 2015-8-3 16:22:15

16 2015-8-3 16:22:15

15 2015-8-3 16:22:14

14 2015-8-3 16:22:14

13 2015-8-3 16:22:13

12 2015-8-3 16:22:13

  
COPYRIGHT © 2008-2016 By KING-PAI TECHNOLOGY ( HK )CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED! EMAIL:Sales@KING-PAI.COM    TEL:852-3068-2484    FAX:852-3062-2415